domingo, 16 de xaneiro de 2022

O SUBLIÑADO

 Que vantaxes ten subliñar á hora de estudar?

Abre un libro de texto ao azar ou uns apuntamentos que teñas que estudar e comeza a ler. Cando acabes o primeiro tema tenta describir o máximo que lembres. Seguramente non sexas capaz de lembrar tanta información como pensabas.

Con todo, cando subliñamos temos que realizar, forzosamente, unha lectura activa do contido. Vémonos obrigados a ler detidamente cada parágrafo, a comprender o texto, a identificar ideas, palabras ou datos de especial relevancia. Un bo subliñado é sinónimo de realizar previamente unha lectura comprensiva do tema. Por iso é sempre tan recomendable aplicar a técnica de estudo do subliñado para mellorar o teu rendemento no estudo.

Podemos dicir que as vantaxes de facer un bo subliñado no teu estudo son:

  • Axudarache a concentrarche e a memorizar máis información.
  • Mellorará a túa capacidade de análise e de síntese.
  • Axudarache a organizar mellor as túas ideas e a relacionar conceptos entre si. O cal facilitará a compresión do que estás a estudar.
  • Os teus repasos serán máis rápidos.
Como facer un bo subliñado: pasos a seguir

Que pasos deberías seguir para subliñar os teus apuntamentos correctamente? A verdade é que non existe unha receita única que sirva a todo o mundo para subliñar os apuntamentos, pero imos ver que pasos debes seguir para facer un bo subliñado.

Fai unha primeira lectura.
Esta primeira lectura servirache para ter un primeiro contacto co que tes que estudar e facerche unha idea xeral de que conceptos trátanse no texto. Durante esta primeira lectura non debes pararche a profundar na información, só é un primeiro contacto.

Realiza unha lectura activa.
Tras a primeira lectura, debes volver ler o texto que tes que estudar, pero agora a lectura debe ser activa. Fíxache en cada enunciado, texto, ilustración, exemplos, etc., que che sirva para estruturar e comprender todo o que estás a ler.

Identifica a información máis relevante.
Agora toca identificar os conceptos e información máis relevantes, xa que será esta información a que terás que subliñar no seguinte paso. Basicamente tes que separar o gran da palla, descartando aquela información prescindible.

Subliña a información e conceptos máis importantes.
Unha vez que identificases a información máis importante (títulos, conceptos, definicións, datas, etc.) debes destacala mediante o subliñado. Debes tentar que non quede ningún dato importante sen subliñar.

Repasa e completa o subliñado.
Unha vez finalizases o subliñado, volve ler o texto, pero agora soamente o que subliñaches. Comproba que toda a información importante subliñouse. Ademais, leste é o momento de completar a información mediante notas que complementen o texto basee.

Comprobación final.
O último paso é facer un último repaso, volvendo revisar toda a información que se subliñou e, mesmo, volvendo ler todo o texto completo para comprobar que non se che pasou por alto ningunha información relevante. Desta maneira poderás comprobar que tes o resultado que estabas a buscar: un subliñado dos teus apuntamentos perfecto.

Como detectar a información relevante que tes que subliñar?

Unha das dúbidas máis comúns que che xorde á hora de subliñar os apuntamentos, é como saber detectar que información é realmente relevante. E é que un dos erros máis comúns á hora de levar a cabo o subliñado é subliñar demasiado, polo medo para descartar información, que a priori pensamos que non é importante, e con todo si o é.

Antes de empezar a subliñar os teus apuntamentos, debes identificar os elementos máis importantes do texto:

Palabras chave: adoitan estar nos enunciados ou a primeira frase do texto. Estas palabras chave axudaranche a estruturar a información. Estas palabras chave situaranche e daranche información relevante sobre aquilo que estás a estudar nunha soa ollada .
Definicións e explicacións: desenvolven conceptos que adoitan ser relevantes, polo que adoitan dar información importante para entender aquilo que estamos a estudar. Se atopas definicións ou explicacións debes subliñalo.
Categorías, clasificacións e listaxes: estes elementos adoitan dar información complementaria sobre un determinado concepto ou proceso. Sen dúbida, cando te atopes unha clasificación,  categorización ou unha listaxe, é probable que o debas subliñar.
Exemplos: se no texto que estás a subliñar atopas un exemplo que che axuden a entender aquilo que estás a estudar, é interesante que o destaques. No caso de que non exista ningún exemplo no texto, pero ocórraseche algún, podes engadilo, xa que che facilitará o estudo e posteriores repasos.
Outra estratexia que podes utilizar á hora de detectar a información importante que debes subliñar é revisar as preguntas de exames anteriores ou inventarche posibles preguntas de exame. Destas preguntas, xa sexan reais ou inventadas, podes detectar que información debes subliñar.

Poida que ao principio cústeche un pouco, pero non te preocupes. Verás que cun pouco de práctica cada vez resúltache máis fácil localizar que información e conceptos debes subliñar.

Consellos a seguir á hora de subliñar os teus apuntamentos ou un texto

A continuación imos ver algúns consellos ou  tips que deberás seguir para que tras o subliñado, os teus apuntamentos sexan a base fundamental do teu estudo. Se aplicas estes consellos, verás como consegues levar a outro nivel a técnica do subliñado.

Evita subliñar máis de 2 ou 3 palabras seguidas.
Se abusas do subliñado serache imposible discriminar a información relevante da que non o é. Tampouco é recomendable subliñar frases completas.

Utiliza diferentes formatos no subliñado.
Non te limites a subliñar cunha liña. Cando atopes ideas ou datos moi relevantes dálles un formato de subliñado diferente (enmárcaos, redondéaos, etc). Desta forma, dentro de toda a información que é importante poderás crear unha xerarquía, na que sexas capaz de distinguir aqueles conceptos que son máis importantes daqueles que, aínda que tamén son importantes, o son en menor medida.

Usa polo menos 4 cores diferentes.
Ao usar distintas cores conseguirás identificar a que categoría pertence cada unha da información subliñada. Desta forma poderás distinguir dunha soa ollada as palabras chave, definicións, listaxes, exemplos, nomes propios, datas, etc.

Non utilices cores moi  chillones.
Se es un amante dos típicos fluorescentes poida que derámosche un desgusto, pero é mellor que cambies a gama de cores. Para subliñar tenta utilizar unhas cores máis neutras ou pasteis. Por que? Sinxelamente porque vas pasar moito tempo fronte a estes apuntamentos e ao final a túa vista agradeceracho.

Anota e completa a información.
Feixe anotacións á marxe que complementen as explicacións dos teus apuntamentos e faciliten a súa comprensión. Enmárcaas nun círculo para que identifiques instantaneamente a súa relevancia dentro do contido xeral cando te poñas a repasar.

Cores no Subliñado: Xerarquía de cores

Como che comentabamos no punto anterior, é importante que utilices diferentes cores á hora de subliñar un texto. De feito, é recomendable que á hora de subliñar utilices polo menos 4 cores diferentes. Por que? Ten en conta que non toda a información que subliñes vai ser do mesmo tipo, por tanto ao utilizar diferentes cores vas poder clasificar esta información (títulos, subtítulos, nomes propios, datas, definicións, listaxes, etc). Ademais, estas cores tamén che vai a permitir separar ideas en función do grao de importancia.

A utilización de diferentes cores á hora de subliñar, vai permitir agrupar conceptos baixo unha mesma cor, é dicir, que ao utilizar sempre unha mesma cor para un determinado elemento do texto o teu cerebro vai estar adestrado para detectar automaticamente o tipo de información en función da cor, e isto vaiche a permitir procesar e asimilar a información con maior rapidez e facilidade.

Como ves, a utilización de diferentes cores á hora de subliñar vai poñer as cousas máis fáciles á hora de estudar, a ti e ao teu cerebro. Pero cantas cores debemos utilizar nun bo subliñado? Non hai unha regra fixa, pero si é importante que teñamos un mínimo de 4 cores. O máximo establéceo cada un, pero non se recomenda utilizar máis de 6 cores.

Xerarquía de cores no subliñado

A xerarquía de cores consiste en asignar a cada tipo de información relevante unha cor diferente. Non hai unha regra que determine que cores hai que utilizar en cada tipo de información, senón que cada un establece que cores vai utilizar para os títulos, as explicacións, as datas, listaxes, etc.

Imos propoñer a seguinte xerarquía de cores para levar a cabo os teus subliñados. Isto é só un exemplo de como podes definir a utilización de cores á hora de subliñar os teus apuntamentos, e por tanto podes modificalo ao teu gusto.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Enquisa de autoavaliación

  Preme