luns, 17 de xaneiro de 2022

RESUMO

Que é un resumo

Comecemos definindo que é un resumo: Un resumo é un texto que creamos a partir doutro texto máis extenso. O principal obxectivo dun resumo é sintetizar a información máis relevante e importante do texto orixinal, é dicir, cando fas un resumo dun texto ou uns apuntamentos o que buscas é obter un texto máis reducido ou abreviado sen perder a información esencial.

No ámbito que nos ocupa, o das técnicas de estudo, o resumo é unha ferramenta fundamental á hora de estudar, xa que che vai a forzar a abordar o temario con profundidade, realizando unha lectura comprensiva e activa, para entender e extraer as ideas principais do mesmo.

Un bo resumo debe que cumprir unha serie de características mínimas como, por exemplo:

 • Non debe ser demasiado longo, xa que o seu obxectivo é simplificar ao máximo a información xeral. Recoméndase que o resumo teña unha extensión inferior ao 25% do texto orixinal.
 • Non se debe confundir un resumo cos esquemas e moito menos un telegrama. Á hora de facer un resumo débense utilizar frases completas.
 • O resumo debe ser  entendible en por si, sen necesidade de recorrer ao texto orixinal.


Para que serve un resumo

Sen dúbida, facer un resumo require dun certo tempo e esforzo, que aforrarías se non o fixeses. Pero isto non é do todo certo, xa que este traballo previo, vai servir para aforrar moito tempo e esforzo á hora de repasar para o exame.

Ademais, para facer un bo resumo vas ter que levar a cabo unha lectura comprensiva que che permita entender todo aquilo que estás a ler, detectar aqueles conceptos e ideas que son realmente importantes e ordenar toda esta información na túa cabeza. Por tanto, facer un resumo vai permitir entender e  interiorizar mellor a información e conceptos que estás a estudar.

Algo que detectamos ao longo destes anos é que hai moitos estudantes que fan un gran esforzo á hora de estudar e na súa cabeza teñen todo moi claro. O problema chega cando teñen que expresar os seus coñecementos por escrito nun exame. Con todo, se tentas redactar o resumo coas túas propias palabras terás maior facilidade para expresarche á hora de responder as preguntas do exame.

Como ves, só o proceso de elaboración dun resumo xa é unha excelente forma de estudo. Se ademais temos en conta que nos vai a facilitar moito as cousas á hora de repasar, poderiamos dicir que é unha ferramenta indispensable á hora de estudar e preparar un exame

Como facer un bo resumo

Existen diferentes técnicas para resumir un texto, e estas adoitan ir en función do tipo de resumo que necesitemos. Pensa existen varios tipos de resumos (resumos de teses, resumos executivos, resumos de libros, de textos,…). Pero hoxe ímonos a centrar na súa utilidade no ámbito do estudo, así que imos ensinarche que pautas deberías seguir para facer ben un resumo para estudar.
 

Pasos que debes seguir para facer un resumo

Para facer un bo resumo é necesario que sigas unha serie de pasos para asegurarche, na medida do posible, de que o resumo que fagas sexa unha  magnifica ferramenta de estudo que che permita mellorar os teus resultados.

 1.  O primeiro que debes facer é ler o texto de forma activa. Isto implica que, cando leas, debes tentar comprender a información e conceptos que se expoñen no texto. Tenta identificar desde o primeiro momento cales son as ideas principais, as palabras chave ou os datos básicos para poder destacar a súa relevancia.
 2. Unha vez finalizada a primeira lectura chega o momento de facerche algunhas preguntas. Esta fase é indispensable para completar datos que crees que están incompletos ou que che resultan confusos. Cuéstionache de que trata o tema, que feitos, datos ou información crees que son máis relevantes, que relación existe entre a información e conceptos destacables, que exemplos ocórrenseche que ilustren aquilo que estás a estudar. Tenta aplicar estas preguntas a calquera tipo de texto. Ao facelas irán xurdindo preguntas relevantes que talvez pasaras por alto ou non souberas identificar doutra maneira.
 3. Cando teñas identificado o contido máis relevante comeza a subliñar. Podes utilizar varias cores e asignar unha cor a cada tipo de dato, dependendo da importancia da información. Por exemplo, cada título en amarelo, as palabras chave en verde, as datas en rosa, os textos relevantes en azul…Este tipo de subliñado tan visual serache de gran axuda para identificar o máis destacable do texto principal e comezar a desenvolver o resumo.
 4. Se o texto ou apuntamentos que esteas a resumir son extensos é recomendable facer un pequeno esquema que che sirva de folla de roteiro para empezar a redactar o resumo.
 5. Chegado o momento de escribir, tenta sintetizar ao máximo a información. Le detidamente cada punto, cada palabra subliñada. Cando repasases todo comeza a redactar o resumo coas túas propias palabras. Se crees que non acabas de comprender algo, destácao e busca información paralela que che axude a entendelo. Engade tantas anotacións como sexan precisas para conseguir ter no resumo a información máis relevante do tema. Pero lembra que debes desenvolver a túa capacidade de síntese, xa que un bo resumo non pode superar máis do 25-30% do texto principal.
 6. Por último, revisa o resumo. É importante que che asegures de que non falta información importante e que a redacción é correcta. Se atopas fallos, partes  ininteligibles ou reparas en que algo non quedou ben explicado, leste é o momento de completar ou modificar a información. 

Partes que debe ter un resumo

É moi importante que un resumo teña unha estrutura determinada, xa isto axudarache moito cando chegue o momento de utilizalo para estudar. Un resumo debe estar estruturado da seguinte maneira:

 1. Encabezado: Debe estar ao principio do resumo. Neste apartado deben constar os suficientes datos como para saber de que vai tratar o tema nunha soa ollada. Aquí tense que anotar a materia, o nome do tema, a data, referencias bibliográficas, etc. Desta maneira cando teñas que utilizalo poderás identificar claramente de que vai tratar a sesión de estudo. 
 2. Corpo: O corpo do resumo é a parte máis extensa. Poderiamos dicir que é o resumo propiamente devandito. Nel debe quedar reflectida a información realmente importante.                                                                 É necesario que esta parte do resumo conteña unha síntese de toda a información relevante, aínda que parte desta información obtéñala de fontes alternativas, sempre que estea contrastada e que che sirva de axuda. Pensa que, unha vez finalizado o resumo, este será o teu único documento de estudo, por iso é tan importante que estea moi ben feito. 
 3. Conclusión: Neste último apartado deberás describir, en non máis de catro ou cinco liñas, unha sinopse de toda a información que se inclúe no resumo. Poderiamos dicir que esta parte é o resumo do resumo.  

Consellos para facer un bo resumo

Ata o de agora vimos que é un resumo, para que pode servir e como debes facelo, pero queremos que che convertas nun experto á hora de facer resumos e que os teus sexan os máis envexados e desexados da túa clase. Así que imos darche uns pequenos consellos sobre como debes realizar un bo resumo. Verás como se segues estes sinxelos  tips, en moi pouco tempo estarás a realizar uns resumos tan bos que che converterán nun estudante de 10.

 1. Non enredes. Economiza as palabras e lembra que un bo resumo non pode superar máis do 25-35% da extensión do tema principal.
 2. Fai que o teu resumo sexa  conciso pero coherente. Non deixes que por sintetizar o texto en exceso non poidas entender o contido cando teñas que estudar. Lembra que un resumo non é un esquema, aquí non valen as descricións telegráficas.
 3. Escribe claro e evita os acrónimos, siglas ou abreviaturas. No caso de que non teñas máis remedio que poñelas, escríbeos completamente cando os utilices por primeira vez e pon entre paréntese “en diante…”). Aínda que cando o acabes de redactar non o creas, en canto pasen uns poucos días non terás nin idea do que significaban esas estrañas siglas.
 4. Usa sempre os verbos en voz activa, xa que contribúen a elaborar un texto moito máis  entendible e preciso.
 5. Presta moita atención á túa ortografía. Utiliza correctamente os signos de puntuación, así como os tempos verbais e os pronomes. Asegúrache de redactar o contido con frases curtas e evitar palabras que che resulten especialmente difíciles.
 6.  Acaba o teu resumo realizando unha  brevísima sinopse do contido de leste. Anota palabras raras cos seus significados, siglas, datas ou calquera palabra chave que creas que merece unha consideración especial para entender mellor o tema. 

 

domingo, 16 de xaneiro de 2022

Sabes investigar?

 Enquisa para coñecer os teus hábitos á hora de realizar un traballo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEDQYW5pyEx-XcRXGaxEDqS3HtTd_Th3V03LUJdtcbi-khug/viewform?usp=sf_link

O SUBLIÑADO

 Que vantaxes ten subliñar á hora de estudar?

Abre un libro de texto ao azar ou uns apuntamentos que teñas que estudar e comeza a ler. Cando acabes o primeiro tema tenta describir o máximo que lembres. Seguramente non sexas capaz de lembrar tanta información como pensabas.

Con todo, cando subliñamos temos que realizar, forzosamente, unha lectura activa do contido. Vémonos obrigados a ler detidamente cada parágrafo, a comprender o texto, a identificar ideas, palabras ou datos de especial relevancia. Un bo subliñado é sinónimo de realizar previamente unha lectura comprensiva do tema. Por iso é sempre tan recomendable aplicar a técnica de estudo do subliñado para mellorar o teu rendemento no estudo.

Podemos dicir que as vantaxes de facer un bo subliñado no teu estudo son:

 • Axudarache a concentrarche e a memorizar máis información.
 • Mellorará a túa capacidade de análise e de síntese.
 • Axudarache a organizar mellor as túas ideas e a relacionar conceptos entre si. O cal facilitará a compresión do que estás a estudar.
 • Os teus repasos serán máis rápidos.
Como facer un bo subliñado: pasos a seguir

Que pasos deberías seguir para subliñar os teus apuntamentos correctamente? A verdade é que non existe unha receita única que sirva a todo o mundo para subliñar os apuntamentos, pero imos ver que pasos debes seguir para facer un bo subliñado.

Fai unha primeira lectura.
Esta primeira lectura servirache para ter un primeiro contacto co que tes que estudar e facerche unha idea xeral de que conceptos trátanse no texto. Durante esta primeira lectura non debes pararche a profundar na información, só é un primeiro contacto.

Realiza unha lectura activa.
Tras a primeira lectura, debes volver ler o texto que tes que estudar, pero agora a lectura debe ser activa. Fíxache en cada enunciado, texto, ilustración, exemplos, etc., que che sirva para estruturar e comprender todo o que estás a ler.

Identifica a información máis relevante.
Agora toca identificar os conceptos e información máis relevantes, xa que será esta información a que terás que subliñar no seguinte paso. Basicamente tes que separar o gran da palla, descartando aquela información prescindible.

Subliña a información e conceptos máis importantes.
Unha vez que identificases a información máis importante (títulos, conceptos, definicións, datas, etc.) debes destacala mediante o subliñado. Debes tentar que non quede ningún dato importante sen subliñar.

Repasa e completa o subliñado.
Unha vez finalizases o subliñado, volve ler o texto, pero agora soamente o que subliñaches. Comproba que toda a información importante subliñouse. Ademais, leste é o momento de completar a información mediante notas que complementen o texto basee.

Comprobación final.
O último paso é facer un último repaso, volvendo revisar toda a información que se subliñou e, mesmo, volvendo ler todo o texto completo para comprobar que non se che pasou por alto ningunha información relevante. Desta maneira poderás comprobar que tes o resultado que estabas a buscar: un subliñado dos teus apuntamentos perfecto.

Como detectar a información relevante que tes que subliñar?

Unha das dúbidas máis comúns que che xorde á hora de subliñar os apuntamentos, é como saber detectar que información é realmente relevante. E é que un dos erros máis comúns á hora de levar a cabo o subliñado é subliñar demasiado, polo medo para descartar información, que a priori pensamos que non é importante, e con todo si o é.

Antes de empezar a subliñar os teus apuntamentos, debes identificar os elementos máis importantes do texto:

Palabras chave: adoitan estar nos enunciados ou a primeira frase do texto. Estas palabras chave axudaranche a estruturar a información. Estas palabras chave situaranche e daranche información relevante sobre aquilo que estás a estudar nunha soa ollada .
Definicións e explicacións: desenvolven conceptos que adoitan ser relevantes, polo que adoitan dar información importante para entender aquilo que estamos a estudar. Se atopas definicións ou explicacións debes subliñalo.
Categorías, clasificacións e listaxes: estes elementos adoitan dar información complementaria sobre un determinado concepto ou proceso. Sen dúbida, cando te atopes unha clasificación,  categorización ou unha listaxe, é probable que o debas subliñar.
Exemplos: se no texto que estás a subliñar atopas un exemplo que che axuden a entender aquilo que estás a estudar, é interesante que o destaques. No caso de que non exista ningún exemplo no texto, pero ocórraseche algún, podes engadilo, xa que che facilitará o estudo e posteriores repasos.
Outra estratexia que podes utilizar á hora de detectar a información importante que debes subliñar é revisar as preguntas de exames anteriores ou inventarche posibles preguntas de exame. Destas preguntas, xa sexan reais ou inventadas, podes detectar que información debes subliñar.

Poida que ao principio cústeche un pouco, pero non te preocupes. Verás que cun pouco de práctica cada vez resúltache máis fácil localizar que información e conceptos debes subliñar.

Consellos a seguir á hora de subliñar os teus apuntamentos ou un texto

A continuación imos ver algúns consellos ou  tips que deberás seguir para que tras o subliñado, os teus apuntamentos sexan a base fundamental do teu estudo. Se aplicas estes consellos, verás como consegues levar a outro nivel a técnica do subliñado.

Evita subliñar máis de 2 ou 3 palabras seguidas.
Se abusas do subliñado serache imposible discriminar a información relevante da que non o é. Tampouco é recomendable subliñar frases completas.

Utiliza diferentes formatos no subliñado.
Non te limites a subliñar cunha liña. Cando atopes ideas ou datos moi relevantes dálles un formato de subliñado diferente (enmárcaos, redondéaos, etc). Desta forma, dentro de toda a información que é importante poderás crear unha xerarquía, na que sexas capaz de distinguir aqueles conceptos que son máis importantes daqueles que, aínda que tamén son importantes, o son en menor medida.

Usa polo menos 4 cores diferentes.
Ao usar distintas cores conseguirás identificar a que categoría pertence cada unha da información subliñada. Desta forma poderás distinguir dunha soa ollada as palabras chave, definicións, listaxes, exemplos, nomes propios, datas, etc.

Non utilices cores moi  chillones.
Se es un amante dos típicos fluorescentes poida que derámosche un desgusto, pero é mellor que cambies a gama de cores. Para subliñar tenta utilizar unhas cores máis neutras ou pasteis. Por que? Sinxelamente porque vas pasar moito tempo fronte a estes apuntamentos e ao final a túa vista agradeceracho.

Anota e completa a información.
Feixe anotacións á marxe que complementen as explicacións dos teus apuntamentos e faciliten a súa comprensión. Enmárcaas nun círculo para que identifiques instantaneamente a súa relevancia dentro do contido xeral cando te poñas a repasar.

Cores no Subliñado: Xerarquía de cores

Como che comentabamos no punto anterior, é importante que utilices diferentes cores á hora de subliñar un texto. De feito, é recomendable que á hora de subliñar utilices polo menos 4 cores diferentes. Por que? Ten en conta que non toda a información que subliñes vai ser do mesmo tipo, por tanto ao utilizar diferentes cores vas poder clasificar esta información (títulos, subtítulos, nomes propios, datas, definicións, listaxes, etc). Ademais, estas cores tamén che vai a permitir separar ideas en función do grao de importancia.

A utilización de diferentes cores á hora de subliñar, vai permitir agrupar conceptos baixo unha mesma cor, é dicir, que ao utilizar sempre unha mesma cor para un determinado elemento do texto o teu cerebro vai estar adestrado para detectar automaticamente o tipo de información en función da cor, e isto vaiche a permitir procesar e asimilar a información con maior rapidez e facilidade.

Como ves, a utilización de diferentes cores á hora de subliñar vai poñer as cousas máis fáciles á hora de estudar, a ti e ao teu cerebro. Pero cantas cores debemos utilizar nun bo subliñado? Non hai unha regra fixa, pero si é importante que teñamos un mínimo de 4 cores. O máximo establéceo cada un, pero non se recomenda utilizar máis de 6 cores.

Xerarquía de cores no subliñado

A xerarquía de cores consiste en asignar a cada tipo de información relevante unha cor diferente. Non hai unha regra que determine que cores hai que utilizar en cada tipo de información, senón que cada un establece que cores vai utilizar para os títulos, as explicacións, as datas, listaxes, etc.

Imos propoñer a seguinte xerarquía de cores para levar a cabo os teus subliñados. Isto é só un exemplo de como podes definir a utilización de cores á hora de subliñar os teus apuntamentos, e por tanto podes modificalo ao teu gusto.

TÉCNICAS DE ESTUDO

 Condicións para o estudo

O ideal é reservar un lugar fixo para estudar coas seguintes condicións básicas:

 • Ser un espazo tranquilo e silencioso e correctamente iluminado.
 • Evitar que na habitación, estudo ou lugar de estudo haxa obxectos que distraian ou molesten.
 • Ter un escritorio ordenado e con todo o material necesario a man.
 • O asento debe ser cómodo e  ergonómicamente correcto, para evitar danar as costas.
 • A temperatura da habitación debe estar ao redor dos 20 graos e atoparse sempre correctamente  ventilada

Planificación

É importante organizar sesións de estudos diarias, polo menos de luns a venres e dunha duración dunhas 2 horas. Outras recomendacións son:

 • Realiza descansos duns 5 minutos cada ¾ de hora de estudo
 • Tratar de estudar sempre á mesma hora, sendo recomendable non facelo inmediatamente despois de comer ou cear.
 • Alternar estudo e descanso.
 • Distribuír  o tempo entre as materias para estudar.
 • Antes de empezar a estudar, preparar  concienzudamente o material necesario.

Como estudar cada tema?

Unha boa estratexia para estudar os distintos temas das diversas materias estaría configurada polos seguintes pasos:

 1. Prelectura.
 2. Lectura detallada.
 3. Subliñado.
 4. Esquema.
 5. Resumo.
 6. Autocontrol.

1)  Prelectura

O primeiro que hai que facer é mirar o título e as preguntas que compoñen o tema, fixándonos especialmente nas fotos, debuxos ou gráficos que aparecen. A continuación, pasamos a realizar unha  prelectura urxente, rápida e veloz co obxectivo de ver de que trata o tema que nos ocupa.


2) Lectura detallada

Unha vez que se coñece de que vai o tema, hai que realizar unha lectura detallada, comprensiva e atenta do mesmo, parándoche nos conceptos que che sexan máis difíciles e, en caso necesario, axudándoche dun dicionario (físico ou ben en liña).


3) Subliñado

Trátase dunha técnica sinxela pero moi efectiva que consiste en subliñar as palabras chave ou máis importante, polo que se trata de remarcar cun  rotulador fluorescente as ideas ou datos fundamentais.


 4) Resumo

Facer un resumo consistente en escribir os aspectos fundamentais do tema que estamos a estudar, de maneira que non falte ningunha idea importante do mesmo. É unha exercicio que require de habilidade para sintetizar a máxima información utilizando para iso o menor texto posible.


5) Autocontrol

O último paso de estudo consiste en facerse preguntarse de comprobación para saber si se asimilaron correctamente os conceptos necesarios. Pódese facer de forma mental, lembrando o que se estudou, utilizando unha gravadora ou contar co apoio dunha terceira persoa. Para gañar eficacia, é moi recomendable anotar os erros cometidos e os conceptos que che pasaches por alto para saber que é exactamente o que che tes que volver repasar.

Enquisa de autoavaliación

  Preme