luns, 17 de xaneiro de 2022

RESUMO

Que é un resumo

Comecemos definindo que é un resumo: Un resumo é un texto que creamos a partir doutro texto máis extenso. O principal obxectivo dun resumo é sintetizar a información máis relevante e importante do texto orixinal, é dicir, cando fas un resumo dun texto ou uns apuntamentos o que buscas é obter un texto máis reducido ou abreviado sen perder a información esencial.

No ámbito que nos ocupa, o das técnicas de estudo, o resumo é unha ferramenta fundamental á hora de estudar, xa que che vai a forzar a abordar o temario con profundidade, realizando unha lectura comprensiva e activa, para entender e extraer as ideas principais do mesmo.

Un bo resumo debe que cumprir unha serie de características mínimas como, por exemplo:

 • Non debe ser demasiado longo, xa que o seu obxectivo é simplificar ao máximo a información xeral. Recoméndase que o resumo teña unha extensión inferior ao 25% do texto orixinal.
 • Non se debe confundir un resumo cos esquemas e moito menos un telegrama. Á hora de facer un resumo débense utilizar frases completas.
 • O resumo debe ser  entendible en por si, sen necesidade de recorrer ao texto orixinal.


Para que serve un resumo

Sen dúbida, facer un resumo require dun certo tempo e esforzo, que aforrarías se non o fixeses. Pero isto non é do todo certo, xa que este traballo previo, vai servir para aforrar moito tempo e esforzo á hora de repasar para o exame.

Ademais, para facer un bo resumo vas ter que levar a cabo unha lectura comprensiva que che permita entender todo aquilo que estás a ler, detectar aqueles conceptos e ideas que son realmente importantes e ordenar toda esta información na túa cabeza. Por tanto, facer un resumo vai permitir entender e  interiorizar mellor a información e conceptos que estás a estudar.

Algo que detectamos ao longo destes anos é que hai moitos estudantes que fan un gran esforzo á hora de estudar e na súa cabeza teñen todo moi claro. O problema chega cando teñen que expresar os seus coñecementos por escrito nun exame. Con todo, se tentas redactar o resumo coas túas propias palabras terás maior facilidade para expresarche á hora de responder as preguntas do exame.

Como ves, só o proceso de elaboración dun resumo xa é unha excelente forma de estudo. Se ademais temos en conta que nos vai a facilitar moito as cousas á hora de repasar, poderiamos dicir que é unha ferramenta indispensable á hora de estudar e preparar un exame

Como facer un bo resumo

Existen diferentes técnicas para resumir un texto, e estas adoitan ir en función do tipo de resumo que necesitemos. Pensa existen varios tipos de resumos (resumos de teses, resumos executivos, resumos de libros, de textos,…). Pero hoxe ímonos a centrar na súa utilidade no ámbito do estudo, así que imos ensinarche que pautas deberías seguir para facer ben un resumo para estudar.
 

Pasos que debes seguir para facer un resumo

Para facer un bo resumo é necesario que sigas unha serie de pasos para asegurarche, na medida do posible, de que o resumo que fagas sexa unha  magnifica ferramenta de estudo que che permita mellorar os teus resultados.

 1.  O primeiro que debes facer é ler o texto de forma activa. Isto implica que, cando leas, debes tentar comprender a información e conceptos que se expoñen no texto. Tenta identificar desde o primeiro momento cales son as ideas principais, as palabras chave ou os datos básicos para poder destacar a súa relevancia.
 2. Unha vez finalizada a primeira lectura chega o momento de facerche algunhas preguntas. Esta fase é indispensable para completar datos que crees que están incompletos ou que che resultan confusos. Cuéstionache de que trata o tema, que feitos, datos ou información crees que son máis relevantes, que relación existe entre a información e conceptos destacables, que exemplos ocórrenseche que ilustren aquilo que estás a estudar. Tenta aplicar estas preguntas a calquera tipo de texto. Ao facelas irán xurdindo preguntas relevantes que talvez pasaras por alto ou non souberas identificar doutra maneira.
 3. Cando teñas identificado o contido máis relevante comeza a subliñar. Podes utilizar varias cores e asignar unha cor a cada tipo de dato, dependendo da importancia da información. Por exemplo, cada título en amarelo, as palabras chave en verde, as datas en rosa, os textos relevantes en azul…Este tipo de subliñado tan visual serache de gran axuda para identificar o máis destacable do texto principal e comezar a desenvolver o resumo.
 4. Se o texto ou apuntamentos que esteas a resumir son extensos é recomendable facer un pequeno esquema que che sirva de folla de roteiro para empezar a redactar o resumo.
 5. Chegado o momento de escribir, tenta sintetizar ao máximo a información. Le detidamente cada punto, cada palabra subliñada. Cando repasases todo comeza a redactar o resumo coas túas propias palabras. Se crees que non acabas de comprender algo, destácao e busca información paralela que che axude a entendelo. Engade tantas anotacións como sexan precisas para conseguir ter no resumo a información máis relevante do tema. Pero lembra que debes desenvolver a túa capacidade de síntese, xa que un bo resumo non pode superar máis do 25-30% do texto principal.
 6. Por último, revisa o resumo. É importante que che asegures de que non falta información importante e que a redacción é correcta. Se atopas fallos, partes  ininteligibles ou reparas en que algo non quedou ben explicado, leste é o momento de completar ou modificar a información. 

Partes que debe ter un resumo

É moi importante que un resumo teña unha estrutura determinada, xa isto axudarache moito cando chegue o momento de utilizalo para estudar. Un resumo debe estar estruturado da seguinte maneira:

 1. Encabezado: Debe estar ao principio do resumo. Neste apartado deben constar os suficientes datos como para saber de que vai tratar o tema nunha soa ollada. Aquí tense que anotar a materia, o nome do tema, a data, referencias bibliográficas, etc. Desta maneira cando teñas que utilizalo poderás identificar claramente de que vai tratar a sesión de estudo. 
 2. Corpo: O corpo do resumo é a parte máis extensa. Poderiamos dicir que é o resumo propiamente devandito. Nel debe quedar reflectida a información realmente importante.                                                                 É necesario que esta parte do resumo conteña unha síntese de toda a información relevante, aínda que parte desta información obtéñala de fontes alternativas, sempre que estea contrastada e que che sirva de axuda. Pensa que, unha vez finalizado o resumo, este será o teu único documento de estudo, por iso é tan importante que estea moi ben feito. 
 3. Conclusión: Neste último apartado deberás describir, en non máis de catro ou cinco liñas, unha sinopse de toda a información que se inclúe no resumo. Poderiamos dicir que esta parte é o resumo do resumo.  

Consellos para facer un bo resumo

Ata o de agora vimos que é un resumo, para que pode servir e como debes facelo, pero queremos que che convertas nun experto á hora de facer resumos e que os teus sexan os máis envexados e desexados da túa clase. Así que imos darche uns pequenos consellos sobre como debes realizar un bo resumo. Verás como se segues estes sinxelos  tips, en moi pouco tempo estarás a realizar uns resumos tan bos que che converterán nun estudante de 10.

 1. Non enredes. Economiza as palabras e lembra que un bo resumo non pode superar máis do 25-35% da extensión do tema principal.
 2. Fai que o teu resumo sexa  conciso pero coherente. Non deixes que por sintetizar o texto en exceso non poidas entender o contido cando teñas que estudar. Lembra que un resumo non é un esquema, aquí non valen as descricións telegráficas.
 3. Escribe claro e evita os acrónimos, siglas ou abreviaturas. No caso de que non teñas máis remedio que poñelas, escríbeos completamente cando os utilices por primeira vez e pon entre paréntese “en diante…”). Aínda que cando o acabes de redactar non o creas, en canto pasen uns poucos días non terás nin idea do que significaban esas estrañas siglas.
 4. Usa sempre os verbos en voz activa, xa que contribúen a elaborar un texto moito máis  entendible e preciso.
 5. Presta moita atención á túa ortografía. Utiliza correctamente os signos de puntuación, así como os tempos verbais e os pronomes. Asegúrache de redactar o contido con frases curtas e evitar palabras que che resulten especialmente difíciles.
 6.  Acaba o teu resumo realizando unha  brevísima sinopse do contido de leste. Anota palabras raras cos seus significados, siglas, datas ou calquera palabra chave que creas que merece unha consideración especial para entender mellor o tema. 

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Enquisa de autoavaliación

  Preme